Black Rain Ordnance Slim M-LOK Handguard 10' - Black.

Black Rain Ordnance Slim M-LOK Handguard 10 - Black

KA-RAS-78-BK