Black Rain Ordnance Slim M-LOK Hand guard 15' - Black.

With Outer Barrel Set

Black Rain Ordnance Slim M-LOK Handguards 15' - Black

KA-RAS-80-BK