Blood Type Strap Holder - AB - TA

KA-SL-1850-TA-AB